Wednesday, May 27, 2020

Jan Bobek - seznam článků - list of published articles


Seznam mých článků, které jsem sám, nebo se spoluatory publikoval v tištěné formě, nebo na internetu od roku 1994. Pro přehlednost jsem u některých prací doplnil do závorek identitu letce, případně jeho jednotky.

List of articles written since 1994, some of them with co-authors. For your convenience  I have added in some cases name of airman and main operation units. Articles were published mostly in printed form, however some of them are aviable only on internet.

Seznam článků / List of articles: 


Sunday, May 17, 2020

Gefechtsverband Kuhlmey & Schwarze 12 - Heribert Koller II./JG 54 "Grünherz"

Following article draws largely from my article published in the journal REVI No. 51. For those keen readers able to understand Czech I highly recommend the read if you want to know more details about the following story. Jagdgeschwader 54 „Grünherz” is best known for its deployment on the Eastern Front, particularly in the area south of Leningrad (now St. Petersburg). However, various parts of JG 54 came few times also to southern Finland. Probably the best known example is the deployment of JG 54 in the Gefechtsverband Kuhlmey. Fighter pilot Heribert Koller experienced very dramatic flight during June 1944 and he was reunited with his Fw 190 in 2006.

See pages 21 - 23

Následující stať z velké části čerpá z článku, který jsem zveřejnil v časopisu REVI č. 51. Pokud se budete chtít dozvědět další podrobnosti k následujícímu textu, vřele doporučuji jeho přečtení. Jagdgeschwader 54 „Grünherz“ se proslavila díky svému působení na východní frontě, především v oblasti jižně od Leningradu (dnešní Petrohrad). Nicméně různé její části se několikrát dostaly i do jižního Finska. Asi nejznámějším případem je nasazení části JG 54 v rámci Gefechtsverband Kuhlmey. Stíhač Heribert Koller při tom v červnu 1944 zažil hodně dramatický let a znovu se shledal se svým Fw 190 v roce 2006.

Viz strany 21 - 23


Finnish article from 2006 featuring visit of Heribert Koller in Helsinki when wreck of his Black 12 was found. And yes, the young guy next to him, that´s me.

Finský článek o návštěvě Heriberta Kollera v Helsinkách když byl nalezen vrak jeho "černé 12". A ten mládenec vedle něj, ano to jsem já.Kuva / Photo: Anne-Marie Hedlund o.s. Bränn / Seppo Sipilä


Wednesday, May 13, 2020

Focke Wulf Fw 190 D-11 & JV 44, JG 300 and Verbandsführerschule des Generals der Jagdflieger


Günther Rall the third ranking fighter ace in history was one pilots who flew 
Fw 190 D-11 before end of war. 
Günther Rall, třetí nejúspěšnější stíhač v historii, byl jedním ze těch, kteří na
Fw 190 D-11 před koncem války létali.


Focke-Wulf Fw 190 D-11 is one of the rare and fascinating German aircraft from the end of World War II. In this article from 2010, I summarized known facts from published works by other authors. I put them in context with interesting data about influence the Allied air and ground offensive on German aviation industry. And I also point out which of the well-known fighter pilots could fly with some of D-11s.

Article on pages 16 - 22, translation by John Bubak: https://www.eduard.com/out/media/InfoEduard/archive/2010/info-eduard-2010-06EN.pdf

Focke-Wulfy Fw 190 D-11 patří mezi raritní a fascinující německé letouny z konce druhé světové války. V tomto článku z roku 2010 jsem shrnul známá fakta z publikovaných prací jiných autorů. Dal jsem je do kontextu se zajímavými skutečnostmi vlivu Spojenců na německou válečnou výrobu. A upozorňuji také na to, kdo ze známých stíhačů s některými z nich mohl létat.

Článek na stranách 16 - 22, překlad Honza Bubák: https://www.eduard.com/out/media/InfoEduard/archive/2010/info-eduard-2010-06CZ.pdf

Friday, May 8, 2020

HANNES TRAUTLOFT & WANDERZIRKUS JANKE
Original color footage of Hannes Trautloft and 2./JG 77Most people connect Hannes Trautloft with his association with Jagdgeschwader 54 ‘Grünherz’ (‘Green Heart’), which is understandable, since this was the most important era of his military career. What is lesser known is that he had already a distinguished military past behind him by the time the Second World War began. In the first year of the war, he performed command duties with two units that had no connection to JG 54, while JG 54 (with 3 Gruppen) was formed by Hannes Trautloft. A closer look at this period of his military career is warranted.

Link to article, pages 9 - 15, translation by John Bubak:


Hannes Trautloft with Legion Condor
Hannes Trautloft, 1941

S Hannesem Trautloftem má většina lidí spojeno jeho působení u Jagdgeschwader 54 „Grünherz“ (Zelené srdce), což je pochopitelné, neboť se jednalo o nejdůležitější část jeho válečné kariéry. Méně známo už je, že výraznou kariéru vojenského letce měl za sebou již před druhou světovou válkou. V prvním válečném roce navíc vykonával velitelské funkce u dvou jednotek, které neměly s JG 54 nic společného, ostatně JG 54 svým způsobem vlastně zformoval až právě Hannes Trautloft. Pojďme se tedy podrobněji seznámit s tímto obdobím jeho válečné kariéry


Link na článek, strany 9 - 15, překlad Honza Bubák:

#Trautloft #Heinkel #Messerschmitt #SpanishCivilWar #LegionCondor #JG77 #JG 54 #JG20 #JG 135 #JG132 #Richthofen #Grünherz #GreenHearth


Tuesday, May 5, 2020

BLACK FRIDAY - ČERNÝ PÁTEK & JAGDGESCHWADER 5 - Черная Пятница и Jagdgeschwader 5Aerial combat that took place on February 9th, 1945 over Norway’s Førde Fjord, characterizes several superlatives. For one, it was one of the largest air battles to take place over Norway (not the largest as I wrote in the article). At the same time, it was an event that caused Coastal Command its greatest losses during the Second World War. For this reason, the British began to refer to this day as ‘Black Friday’, and the RAF reviewed its priorities in the selection process of sea targets to be attacked from the air. For the pilots of Jagdgeschwader 5, as you will see later on, this day also left a black mark. In the first part of my article, I would like to first describe the circumstances that led up to the memorable conflict. Second part is focused to the Black Friday, February 9, 1945.

First part of the story, pages 27 - 31, translation by John Bubak
Second part, pages 32 - 39:


Letecké střetnutí, které proběhlo 9. února 1945 nad norským Førde Fjordem, charakterizuje několik superlativů. Byla to jedna z největších leteckých bitev, k nimž nad Norskem došlo. Avšak ne největší, jak jsem v článku napsal. Současně to pro Coastal Command byla akce s největšími ztrátami během druhé světové války. Proto tomuto tragickému dni začali Britové říkat „Černý pátek“ a Royal Navy se v rámci analýzy tohoto boje rozhodla změnit priority výběru námořních cílů pro letecké útoky. Nicméně, jak dále uvidíte, pro letce z Jagdgeschwader 5, která se náletu postavila, měl tento den také trpkou příchuť. V první části mého článku, bych nejprve trochu načrtl v jakém stavu se nacházela v době, kdy k onomu památnému střetnutí došlo. V druhé části se již věnuji "černému pátku" 9. února 1945. 

První díl článku, strany 27 - 31, překlad Honza Bubák:
Druhý díl článku, strany 32 - 39


Воздушный бой, случившийся 9 февраля 1945 над норвежским Форде Фьордом, можно охарактеризовать несколькими преувеличивающими словами. Во-первых, это был самый крупный конфликт в воздухе над Норвегией. В то же самое время, это было событие, повлекшее самые большие потери Береговой Охраны во время Второй Мировой. Именно поэтому англичане называют этот день “Черной Пятницей”, после которого Королевские ВВС пересмотрели свои приоритеты в выборе морских целей для воздушных атак. В жизни пилотов из Jagdgeschwader 5, как вы увидите далее, событие также оставило свой след. В первой части моей статьи я хотел бы описать события, которые привели к данному конфликту

https://www.eduard.com/out/media/InfoEduard/archive/2015/info-eduard-2015-10RU.pdf
https://www.eduard.com/out/media/InfoEduard/archive/2015/info-eduard-2015-11RU.pdf

Wednesday, April 29, 2020

II./NJG 1 Besatzung Fries & Staffa vs 56th Fighter Group Thunderbolt


JUST FLY STRAIGHT AND LEVEL, OR I´LL MISS!

Back in 2005, I recounted some memoirs published in Revi (No.59) of Alfred Staffa who served with the night fighter unit II./NJG 1 between 1942 and 1945, first as a radio operator and later radar operator, for Otto H. Fries. Together, they downed 18 British bombers. They themselves were shot down several times. Flying the He 219, Staffa ejected three times during combat, and Fries twice. One engagement in a daylight interception of American aircraft very nearly became a fateful one, and it was this event that was the focus of the Revi article. Eduard and the editors of Revi have come to an agreement to reprint the article, and so here it is with minor changes and with the added bonus of a commentary by Alfred Staffa, who forwarded them to me after the original article had come out.

The majority of our readers will already be well aware of the eventual outcome of the German pitting of twin engined fighters against the American four engined heavy bombers. After initial successes in 1943, the chances of German twins in daylight combat ops gradually decreased in proportion to the number and range of American escort fighters. The climax of this situation was attained in March, 1944. At that point, crews of twin engined day and night fighters were pulled off of daytime operations. 

Complete article can be donloaded here - pages 19 - 23, translation by John Bubak:

LEŤ KLIDNĚ DÁL, NEBO SE NETREFÍM!

V roce 2005 jsem pro časopis Revi (č. 59) publikoval vzpomínky Alfreda Staffy, jenž v letech 1942 až 1945 sloužil u noční stíhací jednotky II./NJG 1 jako radista a později radarový operátor v osádce Otto H. Frieseho. Společně sestřelili 18 britských bombardérů. Sami byli několikrát sestřeleni. Na Heinkelu He 219 se Staffa celkem třikrát katapultoval v boji a Fries dvakrát. Jednou se jim málem stalo osudným denní nasazení pro americkým letounům a právě tomuto tématu se věnuje článek z Revi. Eduard a redakce časopisu Revi se dohodli, že článek vydáme znovu, a tak jej dostáváte v mírně upravené podobě, a navíc s komentáři od Alfreda Staffy, které mi napsal poté, co článek vyšel. 

Řada čtenářů jistě ví, jak nakonec dopadlo nasazení německých dvoumotorových stíhaček proti americkým čtyřmotorovým bombardérům. Po počátečních úspěších v roce 1943 se šance osádek německých dvoumotoráků v denním boji stále zmenšovaly v závislosti na tom, jak rostl počet a dolet amerických doprovodných stíhaček. Tato neblahá situace vyvrcholila v březnu 1944. Tehdy byly osádky dvoumotorových denních i nočních stíhaček z denních operací staženy.

Celý článek naleznete zde na stranách 19 až 23, překlad Honza Bubák:


Sunday, April 26, 2020

GEORG AMON, 7./JG 53 & PIK-AS MANN


Eduardi se na mne obrátili s prosbou, ať napíši pár řádků o Georgu Amonovi a jeho stroji ze 7. Staffel Jagdgeschwader 53 “Pik As”, který najdete mezi markingy v srpnové novince 1/48 Bf 109 G-6 early version. Tím jsem se ocitl v trochu delikátní situaci, protože současně vychází rozsáhlý článek na toto téma v českém časopise REVI (č. 102 - 104), a opravdu bych se nerad dostal do pozice autora, který kopíruje sám sebe. A tak se pokusím téma zpracovat trochu z širšího pohledu, zůstaneme hlavně na Sicílii. Navrhuji, abyste si k článku dali olivy, přidejte pár kousků sýra a pokud máte chuť a dostatečný věk, otevřete si dobré víno. Měli byste zvolit nějaké z oblasti Sciacca, ideálně moje oblíbené Nero d´Avola

Článek z roku 2016 najdete zde v překladu Honzy Bubáka: https://www.eduard.com/out/media/InfoEduard/archive/2016/info-eduard-2016-08CZ.pdf

The folks at Eduard came to me with a proposition to write a few lines about Georg Amon and his 7. Staffel Jagdgeschwader 53 ‘Pik-As’, which is included as a subject matter in the marking options of the August release of the Bf 109G-6 Early Version in 1/48th scale. That put me in a rather delicate situation, since at the same time, a detailed article on the same thing was coming out in the Czech magazine REVI (No.s 102-104), and I truly have no desire to become an author copying himself. So I decided to handle this incarnation of the theme from a slightly wider perspective and remain, for the most part, with the unit’s connection to Sicily. I would recommend reading in a relaxed state with a few olives, some cheese, and if so inclined, and of age, a good wine; perhaps something from the Sciacca region, ideally my personal favourite, Nero d’Avola.

The article from 2016 is here thanks to translation of John Bubak: https://www.eduard.com/out/media/InfoEduard/archive/2016/info-eduard-2016-08EN.pdf


Откуда исходит Пик-Ас Манн?

Люди в Eduard обратились ко мне с предложением написать несколько строк о Георге Амоне и его 7. Staffel Jagdgeschwader 53 ‘Pik-As’, который вошёл в варианты окраски августовского набора Bf 109G-6 Ранний Вариант в масштабе 1/48. Это поставило меня в деликатное положение, так как в то же время подробная статья выходила в чешском журнале REVI (No.s 102-104), и мне не хотелось копировать самого себя. Именно поэтому я решил посмотреть на эту тему с другой стороны и сфокусироваться на связи части с Сицилией. Я бы рекомендовал чтение в расслабленном состоянии с оливками, сыром, и, если уж на то пошло, хорошим вином, ещё лучше из региона Sciacca, а ещё лучше мой любимый сорт - Nero d’Avola.

https://www.eduard.com/out/media/InfoEduard/archive/2016/info-eduard-2016-08RU.pdf