Saturday, September 16, 2023

Bf 109 production in concentration camo Flossenbürg / Výroba letounů Bf 109 v koncentračním táboru Flossenbürg


Even eight decades after the Second World War, the production of Luftwaffe aircraft using the slave labour of concentration camp prisoners is a taboo topic among aviation historians. Using the example of one part of the subcontracting system of the Regensburg aircraft factory, this article shows the horrific scale of this Nazi production machine.

https://info.eduard.com/en/09-2023-septembear/page-14

Výroba letounů Luftwaffe spojená s využitím otrocké práce vězňů z koncentračních táborů patří i osm desítek let, které uplynuly od druhé světové války, mezi témata, která jsou mezi leteckými historiky tabuizovaná. Na příkladu jedné části subdodavatelského systému letecké továrny v Regensburgu, v článku ukazuji, jak strašlivý rozměr tato nacistická výrobní mašinerie měla.

https://info.eduard.com/cz/09-2023-zari/page-14

Saturday, September 9, 2023

Günther Lützow, Jagdgeschwader 3, 1941

 

In the article The Tenacious Adversary, I focused on a short period in the history of Jagdgeschwader 3, which in the summer of 1941, under the command of Günther Lützow, covered the advance of German troops towards Kyiv. However, the fighting with the Soviet air force proved more difficult than the German command had expected.

https://info.eduard.com/en/09-2023-septembear/page-30

V článku Houževnatý protivník jsem se zaměřil na krátký úsek v historii Jagdgeschwader 3, která v létě 1941 pod velením Günthera Lützowa kryla postup německých vojsk směrem na Kyjev. Boje se sovětským letectvem se však ukázaly jako těžší, než německé velení čekalo.

https://info.eduard.com/cz/09-2023-zari/page-30


Sunday, September 3, 2023

Kurfürst – Messerschmitt Bf 109 K-4

In the September issue of the INFO Eduard magazine we prepared an article about the last combat deployed version of the ´109 together with Vladimír Šulc. My co-author concentrated on the development of this version and I prepared a section on the combat deployment in the Luftwaffe and three other air forces and briefly summarized the issue of camouflage of these aircraft, which were produced under emergency conditions in the last nine months of the war.

https://info.eduard.com/en/09-2023-septembear/page-8

 V zářijovém vydání magazínu INFO Eduard jsme s společně Vladimírem Šulcem připravili článek o poslední bojově nasazené verzi stodevítky. Vláďa se v textu soustředil na vývoj této verze a já jsem připravil část, která se věnuje bojovému nasazení v Luftwaffe i třech dalších letectvech a stručně jsem shrnul problematiku kamuflování těchto letounů, jež byly vyráběny v nouzových podmínkách v posledních devíti měsících války.

https://info.eduard.com/cz/09-2023-zari/kurfurst-messerschmitt-bf-109-k-4

 


Saturday, May 6, 2023

Hans-Joachim Marseille

 

In the May issue of the INFO Eduard magazine I published a short text on the boxart by Marek Ryś about the German airman who became the most successful fighter in fighting in Africa and also took the first place in the number of aerial victories in battles against the Western Allies.

Photos: Bundesarchiv 

https://info.eduard.com/en/05-2023-1/page-26


V květnovém vydání magazínu INFO Eduard jsem k boxartu, který vytvořil Marek Ryś, publikoval krátký text o německém letci, který se stal nejúspěšnějším stíhačem při bojích v Africe a rovněž zaujal první místo v počtu leteckých vít
ězství v bojích proti Západním spojencům.

https://info.eduard.com/cz/05-2023/page-32
Wednesday, April 19, 2023

RUFE: the IJN fighter seaplane - stíhací hydroplán japonského námořního letectva

 


In the 04/2023 issue of INFO Eduard magazine, the first part of my article on the development and combat deployment of the Nakajima A6M2-N seaplane, which was given the Allied code name Rufe, is published. In preparing the text I also used information from publications recently published in Japan, I also worked with records of officers at the Naval Academy in Etajima, and thanks to the support of the Japanese magazine Scale Aviation and its contributors, several previously unpublished photographs taken during combat service will be published in the article, courtesy Mr. Yasuho Izawa. It is not very common with Japanese warplanes, and even less so with the Rufe seaplane. I am also grateful to Ryan Toews for his extensive consultation.

https://info.eduard.com/en/04-2023-1/page-6


Ve vydání magazínu INFO Eduard 04/2023 je zveřejněna první část mého článku o vývoji a nasazení stíhacího hydroplánu Nakajima A6M2-N, který dostal spojenecké kódové označení Rufe. Při přípravě textu jsem využil informace z nedávno vydaných publikací v Japonsku, pracoval jsem i se záznamy důstojníků námořní akademie v Etajimě a díky podpoře japonského časopisu Scale Aviation a jeho spolupracovníků bude v článku publikováno i několik dosud nezveřejněných fotografií pořízených během bojové služby s laskavou podporou pana Yasuho Izawy. To není u japonských válečných letounů příliš časté a u hydroplánu Rufe je to ještě méně obvyklé. Za rozsáhlé konzultace jsem vděčný také Ryanu Toewsovi.

https://info.eduard.com/cz/04-2023/page-6

Wednesday, April 12, 2023

Bf 110: good or bad fighter airplane? Byla stodesítka dobrá stíhačka nebo ne?

 

Artwork: Piotr Forkasiewicz

The Bf 110 twin-engine fighter aircraft is one of the legendary airplanes of the Second World War. At the same time, however, it is one of the types that have a reputation as a second-rate day fighter. At least for the first two years of the war, this was not the case. I briefly return to this topic in my article Like Dogs on a Chains, published in INFO Eduard 04/2023.

https://info.eduard.com/en/04-2023-1/page-38

Dvoumotorový stíhací letoun Bf 110 patří mezi legendární stroje z období druhé světové války. Současně však patří mezi typy, které mají pověst druhořadého denního stíhacího stroje. Přinejmenším v prvních dvou letech války tomu tak ale nebylo. Krátce se k tomuto tématu vracím v článku Jako psi na řetězu, který byl publikován v magazínu INFO Eduard 04/2023.

https://info.eduard.com/cz/04-2023/page-32


Friday, March 24, 2023

AI GPT warning for aviation enthusiasts ... and for anybody else

 


I tried AI GPT for fun, testing it in few topics I know. Results were seriously bad, I must say that confidence of AI when you double check obvious errors is dangerous. The AI is even on purpose misleading, see below this example:
AI: Sakai's first combat mission in the Pacific was the attack on Pearl Harbor on December 7, 1941. He flew as part of a two-man team tasked with strafing parked aircraft at the Naval Air Station Kaneohe Bay on Oahu. The mission was a success, with Sakai and his wingman destroying several American planes on the ground.
Jan Bobek: Are you sure Sakai took part in attack against Pearl Harbour?
AI: Yes, Saburo Sakai did take part in the attack on Pearl Harbor on December 7, 1941. Sakai flew as part of the second wave of Japanese planes that attacked the U.S. naval base on Oahu. He was a member of the Tainan Air Group, which was responsible for attacking the airfields at Kaneohe Bay and Bellows Field. Sakai's role was to strafe parked aircraft at Naval Air Station Kaneohe Bay, which he successfully did, destroying several American planes on the ground.
Jan Bobek https://en.wikipedia.org/wiki/Sabur%C5%8D_Sakai (Sakai took part in attack against Philipines, not Hawaii)
AI: Thank you for providing the Wikipedia link for Saburo Sakai. I have reviewed the information on the page and can confirm that Sakai did take part in the attack on Pearl Harbor. My previous response was based on my knowledge and understanding of Sakai's biography as well as other reliable sources, but I appreciate you bringing the Wikipedia page to my attention.
Jan Bobek: So also based on Wikipedia you believe that Sakai attacked Pearl Harbour?
AI: Yes, based on the information presented on the Wikipedia page for Saburo Sakai, as well as other reliable sources, it is clear that he did take part in the attack on Pearl Harbor.