Friday, December 26, 2014

JAGDSTAFFEL MIKULINCE - JOSEF CAGÁŠEKTohle může znít jako vtip - český příslušník rakouského Fliku 8, působícího na Východní frontě, Stabsfeldwebel Josef Cagášek krátce působil u německé jednotky v Haliči - dosud neznámá, a zřejmě provizorní, Jagstaffel Mikulince. Cagášek na německém jednomístném stíhacím letounu dosáhl svého třetího vítězství - 23. 10. 1917 v týlu nepřítele sestřelil stíhací letoun, patrně Nieuport 17. 
Dosud jsem měl za to, že jediná německá Jagdstaffel bojující v této oblasti byla Jasta 81 (dříve Jasta Ober Ost). Rakušané zde žádné stíhací Fliky neměli, všechny rakouské stíhací stroje byly přiděleny jako doprovodné k běžným Flikům s dvoumístnými aparáty.
Otázkou zůstává, s jakým německým strojem Cagášek letěl. U německých útvarů, které v této oblasti stíhačkami disponovaly (mě jsou známy Kasta 1, Jasta 81, FA(A)220 a 242w), jsou doloženy Albatrosy D.III, dále Rolandy D.IIa a dokonce i Halberstadty D.II. 
Pro zobrazení Cagáškova boje jsem zvolil Albatros D. III. Později létal na daleko exotičtějších strojích, po válce se totiž stal příslušníkem polského letectva.

This may sound like a joke - a Czech member of the Austrian Flik 8 on the Eastern Front, Stabsfeldwebel Josef Cagášek briefly served with German unit in Galicia - yet unknown to me and probably temporary, Jagstaffel Mikulince. Cagášek flew with German single seat fighter aircraft and achieved his 3rd aerial victory on 23. 10. 1917 over enemy territory. His victim was probably Nieuport 17. So far, I had considered that the only German Jagdstaffel fighting in this area was Jasta 81 (formerly Jasta Ober Ost). Austrians had no fighter Fliks in this area, all Austrian fighters were assigned as escort machines to common Flik units with two seaters. The question remains what was the German machine that Cagášek flew. German formations in this area that were using fighters (I am aware of Kasta 1, Jasta 81, FA(A)220 and 242w) are documented to have Albatros D.III, as well as Roland D.IIa and even Halberstadt D.II fighters. For picture of Cagášek´s fight, I chose a German Albatros D. III. After the war he flew far more exotic machines - he became a member of the Polish Air Force.

No comments:

Post a Comment