Saturday, April 4, 2020

Digital world - do we know what it offers? - Digitální svět – víme co nabízí?Over the past five or six years, I have written only three or four articles that have been published in the Czech Republic or abroad. I could rely on my extensive library and friends (researchers) at around the world. From online sources, of course, I used the American digital archive Fold3.com, which I have been using for many years. In the case of information about the US armed forces, this is an invaluable resource. I needed to look there a year ago during Christmas holiday when I was finishing an update of my older article for French readers about Japanese fighter pilot Saburo Sakai. However big surprise for me was the online archive of Japanese combat units diaries available on the website of Japan Center for Asian Historical Records (JACAR). The documents I went through (with my basic knowledge of Japanese) catapulted the quality of the article a few levels higher.

But I still had no idea what to expect when I started work on two articles this January – about airmen fighting on Western Front of the First World War (Albatros of Jasta 20 interned in The Netherlands) and the Eastern Front of the Second World War (see photos below). The amount and ease of access to digital information took my breath away. Dutch, Finnish, Swedish, German, Czech, Polish, Estonian and especially the Russian archives contain an incredible amount of documents, in which content can be searched by keywords.

That made my former Russian colleagues somewhat puzzled! Is there anything digitized in Russia? Available for free? Are you sure you speak about Russia? They didn't want to believe it. Honestly, the EU digital archives are far behind Russia and the US.

The world, at least for us historical research buffs, is much more digitized than I expected. And this is the topic that I wanted to mention in this post. The fact that a viral pandemic has forced us to stop is a chance to reflect on many topics of life and business. For example, how do we use the information possibilities that are already around us.

I don't mean sit down on the screen and enter keywords into the search engine. I had to do more to register with the right databases and play with them a bit. Finding unique data is worth the effort. But it increases quality and efficiency. It also eliminates the "re-inveting wheel" effort and fills blank spaces. I believe that this applies to all disciplines. When we get out of our quarantines, let's be more digital!
 

My article about Soviet Curtiss P-40M captured by Finnish Air Force was published recently in Czech aviation magazine REVI. Amount of information available online in Russian and Finnish archives exceeded my expectations.

Můj článek o sovětském Curtissu P-40M byl nedávno publikován v časopisu REVI. Množství informací, které bylo dostupné ve finských a ruských archivech online předčilo moje očekávání.Za posledních pět šest let jsem s bídou napsal tak tři nebo čtyři články, které vyšly v Česku nebo zahraničí. V klidu jsem se spolehl na svou obsáhlou knihovnu, nebo přátele doma i v zahraničí. Z online zdrojů jsem samozřejmě využil americký digitální archiv Fold3.com u nějž jsem po řadu let platícím klientem. V případě informací o amerických ozbrojených silách je to neocenitelný zdroj, a nejen o nich. Potřeboval jsem tam nahlédnout naposledy před rokem, když jsem během vánoční dovolené dokončoval pro francouzské čtenáře update mého staršího textu o japonském stíhači Saburó Sakaiovi. Velkým překvapením při tom pro mne byly online dostupné deníky japonských bojových jednotek na webu Japan Center for Asian Historical Records (JACAR). Deníky, které jsem prošel (s mými znalostmi japonštiny) katapultovaly kvalitu článku o několik pater výš.

To jsem však stále netušil co mne čeká, když jsem se letos v lednu pustil do dvou článků - ze západní fronty z první světové války (Albatros D.III z Jasta 20 ukořistěný Holanďany) a z podobná story z východní fronty z druhé světové (viz náhledy). Množství a snadnost přístupu k informacím mě vyrazila dech. Holandské, finské, švédské, německé, české, polské, estonské a hlavně ruské archivy obsahují neuvěřitelné množství dokumentů, v jejichž obsahu lze vyhledávat dle klíčových slov.

Z toho byli mí bývalí ruští kolegové poněkud vyvedeni z míry! V Rusku je něco digitalizováno? Zdarma? Nechtěli tomu věřit. Upřímně archivy v EU jsou v tomto směru za Ruskem a USA hodně pozadu.

Svět, alespoň ten historicko-badatelský, je mnohem víc digitalizovaný, než jsem čekal. A to je téma, které jsem chtěl v tomto zamyšlení zmínit. To, že nás virová pandemie donutila zastavit se, je šance k zamyšlení nad mnoha tématy života a podnikání. Například jak využíváme informační možnosti, které již kolem nás jsou.

Nemyslím tím sednout si k obrazovce a zadat klíčová slova do vyhledávače. I to se musí umět. S archivy jsem se musel víc snažit, najít je, zaregistrovat se do správných databází, pochopit jejich strukturu a nedostatky a trochu si s nimi pohrát. Najít kvalitní data stojí úsilí. Ale zvyšuje to kvalitu a efektivitu. Eliminuje to také „objevování Ameriky“ a zaplňuje bílá místa. Jsem přesvědčen, že to platí pro všechny obory. Až vylezeme z našich karantén, buďme digitálnější!

2 comments:

  1. Alois Vretcl may be my great uncle what ways would you recommend to track this down?
    luburn@gmail.com

    ReplyDelete